## 1.23.Hitt.txt

# General definitions (common to all scripts)
define PIArCons [h|ɦ|H|s|z|k|p|t|k h|p h|t h|b|d|g|g ɦ|b ɦ|d ɦ|m|n|l|r|u̯|s|š|ć|ć h|j́ |j́ ɦ|č|č h|ǰ|ǰ ɦ] ;
define RepeatAll [?|i̯|u̯|ū́|j́|ṓ|ī́|ė̃|ā́|ė́|r̥|ŕ̥|r̃|l̥|ĺ̥|ǝ̄|ɑ́]* ;
define Stop [k|p|t|ć|č|c|g|b|d|ḱ|ǵ|j́|j|ǰ|q|ǥ] ;
define Glottal [h|ɦ|H] ;
define Front [e|ē|é|ḗ|i|ī|í|ī́] ;
define Vowel [a|ā|á|ā́|e|ē|é|ḗ|i|ī|í|ī́|o|ō|ó|ṓ|u|ū|ú|ū|ū́] ;
define Resonant [i|í|u|ũ|û|ú|l|r|m|n] ;
define Consonant ["-"|k|p|t|k h|p h|t h|g|b|d|g ɦ|b ɦ|d ɦ|m|n|l|r|i̯|u̯|y|w|s|ñ|ṣ|ś|t s|č] ;
define Ruki [r|r̥|ŕ̥|u|ū|ú|ū́|k|i|ī|í|ī́] ;
define Tremulant [r|r̥|ŕ̥] ;
define Velar [k|k h|g|g ɦ] ;
define Affricate [ć|j́|č|ǰ|c|j] ;
define Voiced [b|d|g|ǰ] ;
define Voicedasp [b ɦ|d ɦ|g ɦ|ǰ ɦ] ;
define C ["-"|k|p|t|h|g|b|d|ɦ|m|n|l|r|i̯|u̯|y|w|s|ñ|ṣ|ś|č|c|ć|j|j́] ;
define Liquid [l|l̥|r|r̥] ;
define Dental [n|s|t|t h|d|d ɦ] ;
define Delta [g|b|d|ǰ|j́] ;
define Retroflex [ṇ | ṣ | ṭ | ṭ h | ḍ | ḍ ɦ] ;
define SchwaPhon [ ɦ | h | k | p | t | k h | p h | t h | g | b | d | g ɦ | b ɦ | d ɦ | m | n | l | r | s | ć | j́ | č | ǰ] ;

define Rɑe›ɑa e -> a || ɑ _ ; # PIE *ɑe → ɑa | Møller's rule for PIE *ɑe | (SPIE §2.2.5.3)
define Rɑé›ɑá é -> á || ɑ _ ; # PIE *ɑé → ɑá | Møller's rule for PIE *aé | (SPIE §2.2.5.3)
define Reɑ›aɑ e -> a || _ ɑ ; # PIE *eɑ → aɑ | De Saussure's rule for PIE *eɑ | (SPIE §2.2.7)
define Réɑ›áɑ é -> á || _ ɑ ; # PIE *éɑ → áɑ | De Saussure's rule for PIE *éɑ | (SPIE §2.2.7)
define Rɑē›ɑā ē -> ā || ɑ _ ; # PIE *ɑē → ɑā | Pyysalo's rule for PIE *ɑē | (SPIE §2.2.10)
define Rēɑ›āɑ ē -> ā || _ ɑ ; # PIE *ēɑ → āɑ | Pyysalo's rule for PIE *ēɑ | (SPIE §2.2.10)
define Rɑḗ›ɑā́ ḗ -> ā́ || ɑ _ ; # PIE *ɑḗ → ɑā́ | Pyysalo's rule for PIE *ɑḗ | (SPIE §2.2.10)
define Rḗɑ›ā́ɑ ḗ -> ā́ || _ ɑ ; # PIE *ḗɑ → ā́ɑ | Pyysalo's rule for PIE *ḗɑ | (SPIE §2.2.10)
define Rɑ́i›íi ɑ́ i -> í i ; # PIE *ɑ́i → íi | Assimilation of *ɑ́ and *i | (SPIE §3.2.6)
define Riɑ́›ií ɑ́ -> í || i _ ; # PIE *iɑ́ → ií | Assimilation of *i and *ɑ́ | (SPIE §3.2.6)
define Rɑ́u›úu ɑ́ u -> ú u ; # PIE *ɑ́u → úu | Assimilation of *ɑ́ and *u | (SPIE §3.2.3)
define Ruɑ́›uú ɑ́ -> ú || u _ ; # PIE *uɑ́ → uú | Assimilation of *u and *ɑ́ | (SPIE §3.2.3)
define Rɑ́Hi›íHi ɑ́ -> í || _ Glottal i ; # PIE *ɑ́ḫi → íḫi | Distant assimilation of *ɑ́ and *i | (SPIE §3.2.6)
define RiHɑ́›iHí ɑ́ -> í || i Glottal _ ; # PIE *iḫɑ́ → iḫí | Distant assimilation of *i and *ɑ́ | (SPIE §3.2.6)
define Rɑ́Hu›úHu ɑ́ -> ú || _ Glottal u ; # PIE *ɑ́ḫu → úḫu | Distant assimilation of *ɑ́ and *u | (SPIE §3.2.3)
define RuHɑ́›uHú ɑ́ -> ú || u Glottal _ ; # PIE *uḫɑ́ → uḫú | Distant assimilation of *u and *ɑ́ | (SPIE §3.2.3)
define Rɑ́i̯›íi̯ ɑ́ i̯ -> í́ i̯ ; # PIE *ɑ́i̯ → íi̯ | Assimilation of *ɑ́ and *i̯ | (SPIE §3.2.6)
define Ri̯ɑ́›i̯í i̯ ɑ́ -> i̯ í ; # PIE *i̯ɑ́ → i̯í | Assimilation of *i̯ and *ɑ́ | (SPIE §3.2.6) 
define Rɑ́Hi̯›íHi̯ ɑ́ -> í || _ Glottal i̯ ; # PIE *ɑ́ḫi̯ → íḫi̯ | Distant assimilation of *ɑ́ and *i̯ | (SPIE §3.2.6)
define Ri̯Hɑ́›i̯Hí ɑ́ -> í || i̯ Glottal _ ; # PIE *i̯ḫɑ́ → i̯ḫí | Distant assimilation of *i̯ and *ɑ́ | (SPIE §3.2.6)
define Rɑ́Hu̯›úHu̯ ɑ́ -> ú || _ Glottal u̯ ; # PIE *ɑ́ḫu̯ → úḫu̯ | Distant assimilation of *ɑ́ and *u̯ | (SPIE §3.2.3)
define Ru̯Hɑ́›u̯Hú ɑ́ -> ú || u̯ Glottal _ ; # PIE *u̯ḫɑ́ → u̯ḫú | Distant assimilation of *u̯ and *ɑ́ | (SPIE §3.2.3)
define Rɑ́›á ɑ́ -> á ; # PIE *ɑ́ → á | Fronting of *ɑ́ into á | (SPIE §2.2.4)
define Rɑ›0 ɑ -> 0 ; # PIE *ɑ → Ø | Loss of *ɑ | (SPIE §2.2.4)
define RkI›ḱ k i -> ḱ , k i̯ -> ḱ ; # PIE *ki/i̯ → k | Palatovelarization of *ki/i̯ into *ḱ | (SPIE §4.8.4)
define RkhI›ḱh k h i -> ḱ h , k h i̯ -> ḱ h ; # PIE *khi/i̯ → kh | Palatovelarization of *khi/i̯ into ḱh | (SPIE §4.8.4)
define RkIh›ḱh k i h -> ḱ h , ḱ i̯ h -> ḱ h ; # PIE *ki/i̯h → kh | Palatovelarization of *ki/i̯h into ḱh | (SPIE §4.8.4)
define RgI›ǵ g i -> ǵ , g i̯ -> ǵ ; # PIE *gi/i̯ → g | Palatovelarization of *gi/i̯ into ǵ | (SPIE §4.8.4)
define RgɦI›ǵɦ g ɦ i -> ǵ ɦ , g ɦ i̯ -> ǵ ɦ ; # PIE *gɦi/i̯ → gɦ | Palatovelarization of *gɦi/i̯ into ǵ | (SPIE §4.8.4)
define RgIɦ›ǵɦ g i ɦ -> ǵ ɦ , g i̯ ɦ -> ǵ ɦ ; # PIE *gi/i̯ɦ → gɦ | Palatovelarization of *gi/i̯ɦ into ǵ | (SPIE §4.8.4)
define Rti̯›c t i̯ -> c ; # PIE *ti̯ → c | Assibilation of *t before *i̯ | 
define Rti›ci t i -> c i ; # PIE *ti → ci | Assibilation of *t before *i | 
define Rthi̯›ch t h i̯ -> c h ; # PIE *thi̯ → ch | Assibilation of *th before *i̯ |
define Rthi›chi t h i -> c h i ; # PIE *thi → chi | Assibilation of *th before *i |
define Rdi̯›j d i̯ -> j ; # PIE *di̯ → j | Assibilation of *d before *i̯ |
define Rdi›ji d i -> j i ; # PIE *di → ji | Assibilation of *d before *i |
define Rdɦi̯›jɦ d ɦ i̯ -> j ɦ ; # PIE *dɦi̯ → jɦ | Assibilation of *dɦ before *i/i̯ |
define Rdɦi›jɦi d ɦ i -> j ɦ i ; # PIE *dɦi → jɦi | Assibilation of *dɦ before *i/i̯ |
define Ro›a o -> a ; # PIE *o → a | Change of *o into a |
define Ró›á ó -> á ; # PIE *ó → á | Change of *ó into á |
define Rō›ā ō -> ā ; # PIE *ō → ā | Change of *ō into ā |
define Rṓ›ā́ ṓ -> ā́ ; # PIE *ṓ → ā́ | Change of *ṓ into ā́ |
define Rai̯a›aa a i̯ a -> a a ; # * ai̯a → aa | Loss of *i̯ between *a and *a | (SPIE §3.2.4.2)
define Rāi̯a›āa ā i̯ a -> ā a ; # * āi̯a → āa | Loss of *i̯ between *ā and *a | (SPIE §3.2.4.2)
define Raii̯a›aia a i i̯ a -> a i a ; # *aii̯a → aia | Loss of *i̯ between *ai and *a | (SPIE §3.2.4.2)
define Raia›ai̯a a i a -> a i̯ a ; # * a i a → a i̯ a | Desyllabification of *i between *a and *a | (SPIE §3.2.4.2)
define Rai̯u›au a i̯ u -> a u ; # * ai̯u → au | Loss of *i̯ between *a and *u | (SPIE §3.2.4.2)
define Raii̯u›aiu a i i̯ u -> a i u ; # * aii̯u → aiu | Loss of *i̯ between *ai and *u | (SPIE §3.2.4.2)
define Raiu›ai̯u a i u -> a i̯ u ; # * a i u → a i̯ u | Desyllabification of *i between *a and *u | (SPIE §3.2.4.2)
define Rḱ›k ḱ -> k ; # PIE *ḱ → k | Depalatalization of Centum *ḱ | (SPIE §4.8.4)
define Rǵ›g ǵ -> g ; # PIE *ǵ → g | Depalatalization of Centum *ǵ | (SPIE §4.8.4)
define RTh›T h -> 0 || Stop _ ; # PIE Th → T | Absence of voiceless aspirates | (Pyysalo 2013:XX)
define RDɦ›D ɦ -> 0 || Stop _ ; # PIE Dɦ → D | Absence of voiced aspirates | (Pyysalo 2013:XX)
define Rj›z j -> z ; # j → z | Change of j into z |
define Rgs›ks g -> k || _ s ; # gs -› ks | Devoicing of gs to ks |
define Ríi›ī́ í i -> ī́ ; # *íi → ī́ | Contraction of í and i |
define Rií›ī́ i í -> ī́ ; # *ií → ī́ | Contraction of i and í |
define Rii›ī i i -> ī ; # *ii → ī | Contraction of i and i |
define Rúu›ū́ ú u -> ū́ ; # *úu → ū́ | Contraction of ú and u |
define Ruú›ū́ u ú -> ū́ ; # *uú → ū́ | Contraction of u and ú |
define Ruu›ū u u -> ū ; # *uu → ū | Contraction of u and u |
define Rc›š c -> š ; # OAnat. c -> š | Change of *c into š (orthographic) |
define Rs›š s -> š ; # PIE *s → š | Orthographic change of *s into š | (Pyysalo 2013:XX)
define RH›ḫ [h|ɦ] -> ḫ ; # PIE *h/ɦ → Hitt. ḫ | Orthographic change of *h/ɦ into ḫ | (SPIE §4.6.3)
define Rí›i í -> i ; # *í → i | Orthographic absence of accent |
define Rū́›u ū́ -> u ; # *ū́ → u | Absence of accent and quantity in OAnat. | (SPIE §XX)

chain Rɑe›ɑa, Rɑé›ɑá, Reɑ›aɑ, Réɑ›áɑ, Rɑē›ɑā, Rēɑ›āɑ, Rɑḗ›ɑā́, Rḗɑ›ā́ɑ, Rɑ́i›íi, Riɑ́›ií, Rɑ́u›úu, Ruɑ́›uú, Rɑ́Hi›íHi, RiHɑ́›iHí, Rɑ́Hu›úHu, RuHɑ́›uHú, Rɑ́i̯›íi̯, Ri̯ɑ́›i̯í, Rɑ́Hi̯›íHi̯, Ri̯Hɑ́›i̯Hí, Rɑ́Hu̯›úHu̯, Ru̯Hɑ́›u̯Hú, Rɑ́›á, Rɑ›0, RkI›ḱ, RkhI›ḱh, RkIh›ḱh, RgI›ǵ, RgɦI›ǵɦ, RgIɦ›ǵɦ, Rti̯›c, Rti›ci, Rthi̯›ch, Rthi›chi, Rdi̯›j, Rdi›ji, Rdɦi̯›jɦ, Rdɦi›jɦi, Ro›a, Ró›á, Rō›ā, Rṓ›ā́, Rai̯a›aa, Rāi̯a›āa, Raii̯a›aia, Raia›ai̯a, Rai̯u›au, Raii̯u›aiu, Raiu›ai̯u, Rḱ›k, Rǵ›g, RTh›T, RDɦ›D, Rj›z, Rgs›ks, Ríi›ī́, Rií›ī́, Rii›ī, Rúu›ū́, Ruú›ū́, Ruu›ū, Rc›š, Rs›š, RH›ḫ, Rí›i, Rū́›u;